July, 2019 | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

ANA เปิดตัว Business Class แบบใหม่ “The Room” มีห้องแยกทุกคน

July 29, 2019

สายการบิน ANA เปิดตัวดีไซน์ที่นั่งชั้นหนึ่ง First Class “The Suite” และที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class “The Room” โฉมใหม่ มีฉากกั้นทุกที่นั่งไม่ต้องยุ่งกับใคร