ฝรั่งเศส | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com - Part 3

วิธีการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศสที่ TLS Contact Center

May 24, 2015

อธิบายวิธีการ เอกสาร ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen) เข้าประเทศฝรั่งเศส ที่ศูนย์ TLS Contact Center ตึกสาทรซิตี้ อย่างละเอียด พร้อมแผนที่และวิธีการเดินทาง

1 2 3