Garuda Indonedia เปิดเส้นทางบินกรุงเทพ-มุมไบ

garuda-mumbai
ภาพจาก Garuda Indonesia

อีกทางเลือกสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปยังเมืองมุมไบ (Mumbai) ประเทศอินเดีย เพราะในเดือนธันวาคม 2016 เป็นต้นไป สายการบิน Garuda Indonesia ของประเทศอินโดนีเซีย จะกลับมาเปิดเส้นทางบิน จาการ์ตา-มุมไบ (แวะกรุงเทพ) อีกครั้ง หลังจากเคยเปิดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 1986 (30 ปีที่แล้ว)

รายละเอียดของไฟลท์นี้คือ

  • GA862
    • ออกจากจาการ์ตา (CGK) 12:55 ถึงกรุงเทพ (BKK) 16:25
    • ออกจากกรุงเทพ (BKK) 17:20 ถึงมุมไบ (BOM) 20:30
  • GA861
    • ออกจากมุมไบ (BOM) 23:05 ถึงกรุงเทพ (BKK) 04:55 ของวันถัดไป
    • ออกจากกรุงเทพ (BKK) 06:35 ถึงจาร์กาตา (CGK) 10:05

ไฟลท์มีให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์ พุธ ศุกร์) ใช้เครื่องรุ่น Boeing 737-800

Garuda มีเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพกับจาร์กาตา วันละหลายเที่ยวบินอยู่แล้ว ตรงนี้คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่การเปิดเซคเตอร์ระหว่างกรุงเทพ-มุมไบเพิ่มเข้ามา ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไทยที่ต้องการบินเฉพาะรูทส่วนนี้เช่นกัน

รูท Bangkok-Mumbai จะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป

ที่มา – Routes Online, Garuda Indonesia