รัฐบาลอินเดียผ่อนปรนวีซ่าให้คนไทย ออกวีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Multiple ใช้ได้ 5 ปี

รัฐบาลอินเดียจะผ่อนปรนนโยบายการขอวีซ่าสำหรับคนไทยที่จะเข้าไปอินเดีย โดยปรับเปลี่ยนกฎระเบียบหลายอย่าง เอื้อให้คนไทยเข้าอินเดียได้ง่ายขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การออกวีซ่าแบบ multiple เข้าออกได้หลายครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน วีซ่าใช้ได้นาน 5 ปี (มีทั้งวีซ่าแบบนักท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ) ช่วยให้คนที่ต้องเข้าอินเดียบ่อยๆ สะดวกขึ้นมาก

นอกจากนี้ กรณีของการทำวีซ่าออนไลน์หรือ E-Visa ยังจะขยายอายุการอยู่ในอินเดีย จากเดิม 30 วันเป็น 60 วัน และเปลี่ยนจากการเข้าประเทศได้ครั้งเดียว (single entry) เป็นการเข้าได้สองครั้ง (double entry)

Photo credit: Sanyam Bahga / Creative Commons

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลอินเดียเห็นควรให้มีการผ่อนปรนนโยบายวีซ่าสำหรับคนไทย มีรายละเอียดดังนี้ The Government of India has liberalized its Visa Policy for Thai Nationals, the details of which are given below:

การผ่อนปรนนโยบายวีซ่าอินเดีย Liberalization of Indian Visa Policy

วีซ่าธรรมดา

 • รัฐบาลอินเดียอนุมัติให้วีซ่าท่องเที่ยวอายุ 5 ปี ประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง และวีซ่าธุรกิจอายุ 5 ปี ประเภทเข้าออกได้หลายครั้งแก่บุคคลสัญชาติไทย โดยให้มีผลทันที โดยสามารถใช้อยู่ในอินเดียได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วันในการเดินทางเข้าประเทศอินเดียแต่ละครั้ง
 • เริ่มให้ บริการวีซ่าด่วน โดยวีซ่าจะออกให้ในวันถัดไป
 • สำหรับผู้ถือวีซ่าเพื่อการแพทย์ จะมี เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองเฉพาะและโต๊ะอำนวยความสะดวกให้บริการต่างหาก บริการนี้จะเริ่มให้บริการในลำดับแรกที่สนามบินนานาชาติ อาทิ เดลี มุมไบ โกลกาตา เชนไน เบงการลูรู และไฮเดอราบัด
 • ให้ผ่อนผันอัตราเงินเดือนขั้นต่ำและให้กำหนดใหม่อยู่ที่ 9.10 แสนรูปีต่อปี สำหรับผู้สมัครวีซ่าทำงานสัญชาติไทยที่ทำงานเกี่ยวกับการสอนในสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย มหาวิทยาลัยส่วนกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
 • อาจารย์ชาวต่างประเทศที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัยเอเชียใต้และมหาวิทยาลัยนาลันทา จะได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับข้อกำหนดในเรื่องอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ในกรณีที่สมัครขอวีซ่าทำงาน
 • สถานเอกอัครราชทูตอินเดียจะออกวีซ่าฝึกงานสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะไปฝึกงานในบริษัท สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอ็นจีโอของอินเดีย สูงสุดไม่เกิน 50 คนต่อปี
 • สถานเอกอัครราชทูตอินเดียสนับสนุนให้บุคคลสัญชาติไทยเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานที่ต่าง ๆ ที่สวยงามของอินเดีย โดยจะออกวีซ่าประเภทภาพยนตร์ให้

วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์

 • ระยะเวลาอยู่ในอินเดียแต่ละครั้งเพิ่มจาก 30 วันเป็น 60 วัน และวีซ่าประเภทเข้าออกได้ครั้งเดียวเปลี่ยนเป็น วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเข้าออกได้สองครั้ง
 • เปิดให้บริการวีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมที่ท่าเรืออินเดียที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ มุมไบ โคชิน โกอา เชนไน และมังการลอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาทางเรือท่องเที่ยว
 • วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทเข้าประเทศ หากบุคคลสัญชาติไทยนั้นทำการสมรสกับบุคคลสัญชาติอินเดียระหว่างที่อยู่ในประเทศอินเดีย
 • วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อการแพทย์ หากเกิดอาการเจ็บป่วยในประเทศอินเดีย
 • วีซ่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเข้าออกได้สองครั้งอายุ 60 วัน ซึ่งใช้อยู่อินเดียได้ 60 วันต่อครั้งเริ่มให้บริการแล้ว
 • วีซ่าเพื่อการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทเข้าออกได้สามครั้งเริ่มให้บริการแล้ว โดยสามารถขอต่ออายุได้ไม่เกิน 6 เดือน
 • บุคคลสัญชาติไทยและต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้รวมวีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ วีซ่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และวีซ่าเพื่อการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันได้

ที่มา – Embassy of India, Bangkok