บินไปเที่ยวพม่า อยู่ไม่เกิน 14 วันไม่ต้องขอวีซ่า เริ่ม 11 ส.ค. 58

Myanmar Immigrant

การที่คนไทยไปเที่ยวพม่าไม่ต้องขอวีซ่า ใกล้เป็นความจริงเข้ามาเรื่อยๆ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะทำข้อตกลงกับรัฐบาลเมียนมาร์ ในการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันเป็นเวลา 14 วัน

เมื่อรัฐบาลทั้งสองได้จัดทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันแล้ว คนไทยเข้าประเทศพม่าผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) และสามารถพำนักในประเทศพม่าได้ไม่เกิน 14 วัน ในทางกลับกัน คนพม่าก็จะได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 27 สิงหาคม 2558 นี้ (รายละเอียดจาก ThaiPBS)

ลำดับต่อไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะต้องไปลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ ก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ 2Baht.com จะอัพเดตข้อมูลให้ทราบในภายหลัง 

อัพเดตเมื่อ 28 ก.ค. 58

วันที่ 28 ก.ค. 58 รมต.กระทรวงต่างประเทศของไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ลงนามร่วมกัน  ยกเว้นการตรวจลงตราให้อาศัยอยู่ในพม่าได้ 14 วัน โดยไม่ต้องมีวีซ่า เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป (รายละเอียดจาก กรุงเทพธุรกิจ) สำหรับด่านทางบกให้ชะลอไว้ก่อน

 • สนามบินนานาชาติในพม่าที่ได้รับการยกเว่นการขอวีซ่ามี 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเนปิดอว์ ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์
 • สนามบินนานาชาติในไทยที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า มีทั้งหมด 23 แห่ง
 • สายการบินที่บินตรงไปยังสนามบินพม่าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่  Myanmar Airways,  บางกอกแอร์เวย์ , การบินไทย, แอร์เอเชีย, นกแอร์ และ Garuda Indonesia
 • บทความแนะนำ : 10 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่าที่คุณไม่ควรพลาด

สำหรับผู้ที่สนใจไปเที่ยวประเทศพม่าควรตรวจสอบข้อมูลเรื่องวีซ่าจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ และ เว็บไซต์กระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลเมียนมาร์ อีกครั้งหนึ่ง หรือติดต่อแผนกวีซ่า สถานทูตพม่าประจำกรุงเทพฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.myanmarembassybkk.com

 • โทรศัพท์ 02-233-7250, 02-234-4698, 02-234-4789, 02-237-7744, 02-233-7250
 • เวลาทำการ 09.00–12.00 น. และ 13.00-15.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)

ข้อมูลจาก สรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี เว็บไซต์ ThaiGov

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

 1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
 2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ฉบับแก้ไขล่าสุดมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับร่างความตกลงฯ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดที่แตกต่าง ดังนี้

 1. ข้อ 1 อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่เดินทางเข้าประเทศผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและพำนักในประเทศผู้รับได้เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน
 2. ข้อ 5 การปฏิเสธการเข้าเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิกการอนุญาต พำนัก สามารถทำได้โดยจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ได้ (ร่างความตกลงฯ เดิมระบุว่า “สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล”)
 3. ข้อ 8 วรรค 2 การยกเลิกความตกลงฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางทางการทูต และความตกลงฯ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปหลังจาก 90 วัน (ร่างความตกลงฯ เดิมระบุที่ 60 วัน) จากวันที่ได้มีการแจ้ง ซึ่งจำนวนวันที่ระบุในร่างความตกลงฯ อ้างอิงจากกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549
 4. ยกเลิกข้อความภาคผนวกเอ (จุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งจัดตั้งโดยราชอาณาจักรไทย) และภาคผนวกบี (จุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งจัดตั้งโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คุณสามารถติดตามข่าวสาร-ข้อมูลการท่องเที่ยวจากเรา ที่ facebook “2baht.com” ได้อีกหนึ่งช่องทางครับ