Currency | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

ยุโรปอาจยกเลิกธนบัตร 500 ยูโร เพื่อแก้ปัญหาการฟอกเงิน

February 10, 2016

นักท่องเที่ยวโปรดทราบ ธนาคารกลางยุโรป พิจารณายกเลิกธนบัตรเงินยูโรมูลค่า 500 ยูโร เพื่อแก้ปัญหาการขนเงินของขบวนการอาชญากรรม-ฟอกเงิน และจูงใจคนเรื่องปัญหาดอกเบี้ย