Tujia | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

รู้จัก Tujia.com นี่คือ Airbnb ภาคจีนที่เตรียมบุกตลาดเมืองไทย

August 5, 2015

โอกาสใหม่ของผู้ประกอบการโรงแรมไทย รู้จัก Tujia.com (ถูเจีย) เว็บไซต์หาห้องพัก-บ้านเช่าแบบเดียวกับ Airbnb แต่จับตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ประกาศเตรียมบุกประเทศไทยในเร็วๆ นี้