29 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (ล่าสุด 26 ก.ค. 59) | 2Baht.com

รายชื่อประเทศที่คนไทยเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ขอแค่มีพาสปอร์ตก็พอ (26 ก.ค. 59)

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผูถือหนังสือเดินทางไทย หรือ เรียกง่ายๆ ว่าแค่มี Passport สามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไมตองขอวีซ่าเพิ่มเติม รวมทั้งประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้

28 ประเทศที่ไปเที่ยวได้ ไม่ต้องขอวีซ่า แค่พก Passport ก็พอ

29 ประเทศที่ผูถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปได้ โดยไมตองขอวีซ่า

ข้อมูลอัพเดตล่าสุด 26 กรกฎาคม 2559 จากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ประเทศ / ดินแดนจำนวนวันที่ให้พำนักได้สูงสุด
1. อาร์เจนตินา90 วัน
2. บาห์เรน*14 วัน
3. บราซิล90 วัน
4. บรูไน*14 วัน
5. กัมพูชา14 วัน
6. ชิลี90 วัน
7. เอกวาดอร์*90 วัน
8. จอร์เจีย*365 วัน
9. ฮ่องกง30 วัน
10. อินโดนีเซีย*30 วัน
11. ญี่ปุ่น*15 วัน
12. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)90 วัน
13. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว30 วัน
14. มาเก๊า30 วัน
15. มองโกเลีย30 วัน
16. มาเลเซีย*30 วัน
17. มัลดีฟส์*30 วัน
18. เมียนมาร์ (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ เริ่ม 11 ส.ค. 58)14 วัน
19. ปานามา*180 วัน
20. เปรู90 วัน
21. ฟิลิปปินส์*30 วัน
22. รัสเซีย30 วัน
23. เซเชลส์*30 วัน
24. สิงคโปร์*30 วัน
25. แอฟริกาใต้*30 วัน
26. ไต้หวัน* (เริ่ม 1 ส.ค. 59)30 วัน
27. ตุรกี*30 วัน
28. วานูอาตู*90 วัน
29. เวียดนาม30 วัน

 หมายเหตุ

  • * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเวนการตรวจลงตราแกไทยฝายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทําความตกลงทวิภาคีกับไทย
  • ไตหวันอนุญาตใหผูถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยูถาวร หรือไดรับการตรวจลงตราแบบเดินทางเขา-ออกไดหลายครั้ง หรือเรียกอีกอย่างว่ามี “Multiple visa” จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา เชงเก้นสหภาพยุโรป ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดไดรับการยกเวนการตรวจลงตราในการ เดินทางเขาไตหวัน สามารถขอหลักฐานเขาไตหวันไดที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนําหลักฐานที่ไดรับแสดงตอสายการบินและเจาหนาที่ ตรวจคนเขาเมืองไตหวัน (กรณีที่ผูแสดงหลักฐานแตไมสามารถแสดงวีซาของประเทศดังกล่าวจะถูกปฎิเสธการเขาไตหวัน)

    TaiwanVisaFlow
    ขั้นตอนการยื่นขอเข้าไต้หวัน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • รัสเซียยกเวนการตรวจลงตราใหผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงคจะเดินทางเขารัสเซียเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น หากเปนดวยวัตถุประสงคอื่นก็อาจถูกปฏิเสธไมใหเขาเมืองได ดังนั้นคนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราใหถูกตองตามวัตถุประสงคในการเขาประเทศทุกครั้ง
  • คอสตาริกาอนุญาตให้ผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ดรับการตรวจลงตรา (visa) ประเภทนักทองเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจ เขาสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุน หรือเกาหลีใต และการตรวจลงตราดังกลาวมีอายุเหลืออยางนอย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเขาคอสตาริกา หรือเปนผูที่มีถิ่นพํานักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรป ที่มีระยะเวลาอนุญาตใหพํานักในฐานะผูมีถิ่นพํานักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเขาคอสตาริกา สามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจําสิงคโปร หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 หรือ อีเมล info@costaricaembassy-sg.net
  • โคลอมเบีย (โคลัมเบีย) ยกเวนการตรวจลงตราใหแกผูถือหนังสือเดินทางไทยที่ไดรับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไมใชประเภท Transit C1) และกลุมประเทศเชงเกน (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไมนอยกวา 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเขาโคลอมเบีย รวมถึงยกเวนการตรวจลงตราใหแกผูที่มีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่ม ประเทศเชงเกนดวย ทั้งนี้ระยะเวลาที่ไดรับยกเวนฯ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองโคลอมเบีย

5 ประเทศที่ผูถือพาสปอร์ตไทยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA)ได้

ข้อมูลอัพเดตล่าสุด 26 กรกฎาคม 2559 จากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ประเทศ / ดินแดนจำนวนวันที่พำนักได้สูงสุดอัตราค่าธรรมเนียม
1. ฟิจิ4 เดือนไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
2. คีร์กีซสถาน15 วัน / 1 เดือน50 USD / 60 USD
3. เนปาล15 วัน / 30 วัน / 90 วัน25 USD / 40 USD / 100 USD
4. หมู่เกาะโซโลมอน3 เดือนไม่มีค่าธรรมเนียม
5. ติมอร์-เลสเต30 วัน30 USD

หมายเหตุ จากการค้นข้อมูลใน Wikipedia ยังมีอีกหลายประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival ได้ (แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจึงไม่ถูกบรรจุในตารางของกรมการกงสุล) เช่น จอร์แดน อิหร่าน อียิปต์ – ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Visa_requirements_for_Thai_citizens
แผนที่แสดงข้อมูลการขอวีซ่าสำหรับชาวไทย (ภาพจาก Wikipedia)

คำแนะนำ

แม้ประเทศที่กล่าวมาเหล่านี้จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องไปทำวีซ่าให้วุ่นวาย ทาง 2Baht.com ก็ขอแนะนำว่าก่อนเดินทางควรตรวจเช็คหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ที่เราพกไปนั้นควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออกนอกประเทศ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมควรตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไป เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ก่อนเดินทาง

ที่มา – กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ติดตามข่าวสาร-ข้อมูลการท่องเที่ยว ที่ facebook “2baht.com” ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ

ติดตามข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook เพจ 2Baht.com หรือ กด Like ด้านล่างค่ะ

Comments

ทำงานสายไอที แต่ชอบท่องเที่ยวเป็นทุนเดิม จึงขอมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ลงบล็อกแห่งนี้ ส่วนตัวชอบที่เที่ยวธรรมชาติ ชมสถาปัตยกรรม ดูวิถีชีวิตผู้คน และเสาะหาเมนูท้องถิ่นอร่อยๆ หากชอบเที่ยวแนวเดียวกัน ฝากติดตามกันด้วยนะคะ :)