วิธีการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ ให้เจ้าหน้าที่กงสุล เข้ามาตอบข้อซักถามทาง Facebook ของสถานทูต เกี่ยวกับ การยื่นขอวีซ่าอเมริกาผ่านไปรษณีย์ ในสองกรณีคือเด็ก/ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต่อวีซ่าฉบับเดิม (กรณีที่ขอวีซ่าอเมริกาเป็นครั้งแรกแนะนำให้อ่านบทความ ขั้นตอนการขอและสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ที่ขอเป็นครั้งแรก)

usa-visa

ทีมงาน 2Baht.com จึงขอเรียบเรียงข้อมูลวิธีการยื่นเอกสารขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าอเมริกา ดังนี้

เกณฑ์และเงื่อนไขโครงการยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐฯ

หลักเกณฑ์การยกเว้นการสัมภาษณ์ มี 2 ข้อ ดังนี้

1. ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 14 ปี หรือ 80 ปีขึ้นไป สมัครขอวีซ่าธุรกิจ วีซ่านักท่องเที่ยว (B1/B2) หรือ วีซ่าประเภท F, M, J หรือ

2. ผู้ที่ต่อวีซ่าประเภทเดิม แบบวีซ่าธุรกิจระยะสั้น (B-1 : Business) หรือ วีซ่าท่องเที่ยว (B-2 : Tourism and Visit) , C1, C1/D, F, M หรือ J ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุไม่เกิน 48 เดือน โดยต้องผ่านเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้

 • ผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศไทยขณะยื่นเอกสารสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 สัปดาห์
 • ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติในพาสปอร์ตเล่มใหม่ยังตรงกับวีซ่าเดิมที่จะต่ออายุ
  • หากเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล ก็ต้องยื่นวีซ่าผ่านการสัมภาษณ์เช่นเดิม
  • หากใครทำ Passport เล่มเดิมที่มีวีซ่าหายหรือถูกขโมย ก็ต้องสัมภาษณ์ใหม่พร้อมนำใบแจ้งความเรื่อง Passport หายมายื่นด้วย
 • ตอนที่ขอวีซ่าครั้งก่อนได้พิมพ์นิ้วมือครบ 10 นิ้ว ซึ่งสถานทูตเพิ่งเริ่มเมื่อ สิงหาคม 2007 ซึ่งข้อนี้หากใครทำวีซ่าครั้งหลังสุดก่อนเดือนสิงหาคม 2007 ก็คงต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเดิม
 • การยื่นต้องยื่นสมัครที่สถานทูต/สถานกงสุลที่เดียวกับที่ออกวีซ่าตัวเก่า
 • บนวีซ่าไม่มีคำว่า Clearance received หรือ waiver granted ปรากฏอยู่
 • สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี (ไม่เกิน 13 ปี) ต้องเดินทางกับพ่อหรือแม่ที่มีวีซ่าสหรัฐฯ หรือผู้ปกครองที่มีสิทธิชอบธรรม
  • หากพ่อหรือแม่มีวีซ่าอเมริกาที่มีวีซ่าท่องเที่ยวที่ยังไม่หมดอายุสามารถขอทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องสัมภาษณ์
  • หากพ่อหรือแม่ไม่มีวีซ่า B1/B2 หรือ วีซ่าหมดอายุ น้องจะต้องทำนัดเข้ามาสัมภาษณ์โดยให้พ่อหรือแม่มาด้วยตามเดิม

อนึ่งโครงการยื่นสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ไม่ได้รับประกันว่าจะได้วีซ่าเสมอไป ทั้งหมดยังอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุลโดยพิจารณาจากเอกสารประกอบที่แสดงคุณสมบัติอย่างครบถ้วน

หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของการขอวีซ่าท่องเที่ยวสามารถอ่านขั้นตอนและเอกสารประกอบได้ที่นี่

usa-kid-visa

ขั้นตอนการขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์

ถ้าหากผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเบื้องต้นแล้ว สามารถขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาผ่านทางไปรษณีย์ได้ดังนี้

ส่วนขั้นตอนและรายละเอียดของโครงการยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาทั้งหมด ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้อัพเดตรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อ 25 มีนาคม 2558 แล้ว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ดังนี้

สำหรับท่านที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่กล่าวมา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

ที่มา – Facebook  U.S. Embassy Bangkok