มิชลินไกด์

ครม.เห็นชอบให้เจรจาทำ Michelin Guide Thailand งบประมาณ 144 ล้านบาท

จากที่ 2Baht.com เคยนำเสนอข่าว รัฐบาลไทยเตรียมเจรจากับ Michelin Guide ล่าสุดโครงการนี้มีความคืบหน้า เพราะผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ และงบประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์ (144 ล้านบาท) สำหรับเจรจาทำสัญญากับบริษัทมิชลิน เพื่อทำ The Michelin Guide Thailand เป็นเวลา 5 ปี (2560-2564)

ขั้นต่อไปจะเป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการเจรจากับทาง Michelin ต่อไป

มิชลินไกด์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการ The Michelin Guide Thailand จำนวน 4,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่ กก. เสนอ  และให้ กก. โดย ททท. รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไปดำเนินการต่อไป ดังนี้

  1. ให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ครบถ้วน โดยในการเจรจาทำสัญญากับบริษัท มิชลินฯ สมควรระบุในสัญญาให้ชัดเจนเกี่ยวกับการขยายพื้นที่จัดโครงการฯ ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักอื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ซึ่ง สลค. เห็นว่า เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม การท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองของรัฐบาล รวมทั้งให้ ททท. จัดทำแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สนับสนุน หรือขยายผลจากการให้การสนับสนุนโครงการฯ และทิศทางของโครงการฯ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี และนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
  2. ให้ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย ทั้งนี้ ในการทำสัญญาควรต้องมีข้อกำหนดให้ ททท. สามารถขอยกเลิกการดำเนินโครงการก่อนครบกำหนดระยะ 5 ปีได้ หากผลการประเมินรายปีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือมีเหตุอันควรอื่นใด โดยแจ้งให้บริษัท มิชลินฯ ทราบล่วงหน้า โดย ททท. ไม่ต้องเสียค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ