Alitalia | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

สายการบิน Alitalia ของอิตาลี ยื่นขอล้มละลาย หลังประสบปัญหาการเงินเรื้อรัง

May 3, 2017

Alitalia สายการบินแห่งชาติของประเทศอิตาลี ยื่นขอล้มละลายเพราะมีปัญหาการเงินหนัก พนักงานคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการ ใครไปอิตาลีโปรดระวังเรื่องแผนการเดินทาง