Greece | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

โอกาสดีในการไปเที่ยวกรีซ? เศรษฐกิจแย่แต่ค่าใช้จ่ายถูกลง

June 30, 2015

โอกาสดีในการไปเที่ยวกรีซ? แม้ประเทศกรีซมีปัญหาเศรษฐกิจขั้นรุนแรง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเพิ่มขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวถูกลงจากปัญหาเศรษฐกิจ