Kyoto | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

เกียวโต เตรียมเก็บภาษีห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว มีผลปี 2018

November 5, 2017

เกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ประสบปัญหานักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้นจนเริ่มรับมือไม่ไหว จนต้องเก็บภาษีค่าห้องพักจากนักท่องเที่ยวแล้ว เริ่ม ต.ค. 2018