Philadelphia | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) ขึ้นชั้นเมืองมรดกโลกเมืองแรกของสหรัฐอเมริกา

November 16, 2015

เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) กลายเป็นเมืองแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับฐานะเป็น “เมืองมรดกโลก” (World Heritage City) ขององค์กรยูเนสโก