State Department | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ออกประกาศเตือนภัยก่อการร้ายทั่วโลก

November 25, 2015

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ออกประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก (worldwide travel alert) ให้ระวังภัยการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้น